Obchodní podmínky

Podmínky

Obchodní podmínky šíření reklamy prostřednictvím reklamních kanálů společnosti OMAX Holding s.r.o.

se sídlem Bucharova 1281/2, 158 00 Praha, IČ: 28628187, vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 325936 (dále jen „Omax“). Korespondenční adresa OMAX Holding s.r.o., Bucharova 1281/2, 158 00 Praha.

(dále jen „Podmínky“)

Článek I.

Obecná ustanovení, definice pojmů

 1. Tyto Podmínky upravují podmínky smlouvy o zajištění šíření reklamy prostřednictvím reklamních kanálů společnosti Omax, kterou uzavírá Omax jako šiřitel reklamy s Klientem na základě Objednávky oboustranně odsouhlasené mezi Omaxem a a Klientem.
 2. Definice použitých pojmů:
  1. Cenou reklamy se rozumí cena Reklamy stanovená podle Ceníku pro Klienta, respektive pro Zadavatele nebo cena stanovená pro konkrétní Reklamní kampaň dohodou mezi Omaxem a Klientem (zejména v případě nadstandardních požadavků Reklamní kampaně, či Reklama poskytnutá za podmínek odlišných). V případě, kdy cena Reklamní kampaně bude pro konkrétní kampaň dohodnuta smluvními stranami, bude tato dohoda součástí
  2. Ceníkem se rozumí seznam obsahující ceny, za které Omax nabízí Reklamu prostřednictvím Reklamních kanálů. Aktuální znění Ceníku je na vyžádání u společnosti
  3. Klientskou slevou se rozumí sleva z cen uvedených v Ceníku, která je poskytnuta Klientovi ze strany společnosti
  4. Net cenou se rozumí Cena reklamy snížená nebo navýšená dle Ceníku nebo na základě dohody smluvních
  5. Net Net cenou je Net cena snížená o Klientskou
  6. Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířená zejména Reklamními kanály, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.
  7. Reklamní kampaní se rozumí ucelené, dlouhodobé a systematické šíření Reklamy, které je definováno ve Smlouvě.
  8. Reklamními kanály se rozumí jednotlivá media, prostřednictvím kterých je společnost Omax oprávněna poskytovat třetím osobám Reklamní prostor formou placené inzerce, a to zejména (i) Testování produktů třetích stran, (ii) Direct mailing, (iii) Produktový web, (iv) internetových stránek spol. Omax a internetových stránek, které Omax
  9. Reklamním prostorem se rozumí celková kapacita určená pro šíření Reklamy a Reklamních kampaní prostřednictvím Reklamních kanálů, kterou společnost Omax nabízí
  10. Smlouvou se rozumí smlouva o zajištění šíření reklamy uzavřená na základě Objednávky oboustranně odsouhlasené mezi Omaxem a Klientem obsahující konkrétní podmínky šíření Reklamy nebo Reklamní kampaně v požadovaném rozsahu a formátu. Proces uzavření Smlouvy je upraven v článku II. těchto Podmínek.
  11. Zákazníkem se rozumí každý, kdo má zájem uzavřít nebo má s Omaxem uzavřenu smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací či je uživatelem těchto služeb, popřípadě mu je Reklama adresována.
  12. Zadavatelem se rozumí fyzická či právnická osoba, jež má prospěch ze šíření Reklamy za účelem podpory podnikatelské činnosti, zejména podpory spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky.
  13. Zajišťováním reklamy se rozumí taková činnost Klienta, v jejímž rámci Klient vchází do styku s Omaxem za účelem sjednání šíření Reklamy v rámci Reklamních kanálů, a jejímž výsledkem je uzavření Smlouvy mezi Omaxem a Klientem. Smlouvu s Omaxem uzavírá Klient svým jménem, přičemž z jednání Klienta nevzniká mezi Omaxem a Zadavatelem žádný smluvní
  14. Klientem se rozumí fyzická či právnická osoba, která má zájem, aby Reklama byla šířena prostřednictvím Reklamních kanálů Omaxu, a která za tímto účelem vchází do styku s Omaxem, jehož výsledkem je uzavření Smlouvy mezi Omaxem a Klientem.
  15. Objednávkou se rozumí návrh na uzavření Smlouvy, který Klient doručí
  16. Mediaplánem se rozumí plán mediálního nasazení Reklamy či Reklamní kampaně.

 

Článek II. Objednávka a uzavření Smlouvy

 1. Reklamní prostor v rámci Reklamních kanálů bude Omaxem poskytován na základě předjednání podmínek šíření Reklamy mezi kontaktními osobami Klienta a Omaxu a následného doručení závazné Objednávky Klienta e- mailem Key account managerům obchodního oddělení Omaxu nebo písemně na adresu OMAX Holding s.r.o., 1281/2, 158 00 Praha. Odesláním Objednávky Klient potvrzuje, že se seznámil s obsahem těchto Podmínek a zavazuje se tyto Podmínky dodržovat jako celek.

            Součástí Objednávky musí být následující údaje:

  1. Identifikační údaje Klienta (název, sídlo, IČ, fakturační adresa a zápis ve veřejném rejstříku)
  2. Zodpovědná osoba Zadavatele
  3. Obchodní firma/název Zadavatele.
  4. Označení Reklamního kanálu, v němž má probíhat Reklamní kampaň
  5. Obecný popis Reklamy
  6. Cena reklamy/Reklamní kampaně v případě, kdy tato cena nebude vycházet z Ceníku Omaxu. Tato cena bude dohodnuta se zástupcem Omaxu před podáním Objednávky.
  7. Přijetím Objednávky Omaxem, je uzavřena Smlouva, jejíž nedílnou součástí jsou Podmínky. V případě rozporu s těmito Podmínkami má přednost obsah potvrzené Objednávky. Okamžikem uzavření Smlouvy je pro Klienta rezervován Reklamní prostor v rozsahu uvedeném v potvrzené Objednávce.
  8. V případě, že Omax nebude schopen realizovat Reklamu či Reklamní kampaň dle předmětné Objednávky, bude Klienta informovat nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení Objednávky o této skutečnosti, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Tím Omax odstoupí od uzavřené Objednávky a není povinen Reklamu či Reklamní kampaň dle předmětné Objednávky realizovat. Vyjádření Omaxu bude Klientovi zasláno e-mailem na adresu kontaktních osob Klienta uvedených v Objednávce s tím, že Klient je povinen přijetí takového e-mailu Omaxu potvrdit.
  9. Objednávka může být zrušena po vzájemné dohodě smluvních stran a na základě oznámení Klienta o zrušení Objednávky, které musí být doručeno Omaxu minimálně 7 pracovních dnů před realizací Reklamy, nebude-li dohodnuto jinak. V případě zrušení Objednávky na základě podnětu Klienta ve lhůtě kratší než 7 pracovních dní před realizací Reklamy, uhradí Klient Omaxu storno poplatek ve výši 80%.